2024-01-31 kl. 20.02

Kallelse till årsstämma i Hancap AB (publ)

Aktieägarna i Hancap AB (publ), org. nr 556789-7144, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 mars 2024 klockan 13.00 på Seezonas kontor, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i den årsstämman ska:
– dels senast vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken måndagen den 26 februari 2024
– dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: Hancap AB (publ), Stormyrgatan 15, 794 34 Orsa eller per e-post till info@hancap.se senast tisdagen den 27 februari 2024. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två). Aktieägare kan delta och rösta på årsstämman personligen eller genom ombud. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear, så att vederbörande är registrerad måndagen den 26 februari 2024.
Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i original, tillsammans med övriga behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan om deltagande på årsstämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.hancap.se. Ombud för juridiska personer ska presentera en kopia av den juridiska personens registreringsbevis eller annan handling utvisande rätten att handla å den juridiska personens vägnar.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordföranden vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Information från Bolagets VD.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2022.
9. Beslut om:
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
(b) dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Beslut om arvode till styrelse och revisorer.
12. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisor.
13. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 9(b): Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen för Bolaget föreslår att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2022 och att resultatet överförs i ny räkning.

Punkterna 10-12: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter, samt beslut om arvode till styrelse och revisor samt val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisor
Det föreslås:
• att styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter utan styrelsesuppleanter
• att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag
• att inga styrelsearvoden ska utgå
• att revisorn ska erhålla arvode enligt överenskommen räkning
• att Roger Blomquist och Anna-Carina Helander omväljs som styrelseledamöter
• att Revisor väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslag till revisor presenteras senast den 22 februari på bolagets hemsida. Föreslagen revisor är : Per-Åke Bois vid NEXIA REVISION.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 117 411 148 aktier och 1 013 712 202 röster fördelade på 36 300 000 stamaktier medförande 363 000 000 röster, 15 001 428 preferensaktier av serie A medförande 15 001 428 röster, 2 820 714 preferensaktier av serie B medförande 2 820 714 röster och 63 289 006 preferensaktier av serie D medförande 632 890 060 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.hancap.se senast den 22 februari. Beslutsförslag i sin helhet framgår av denna kallelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgänglig hos Bolaget. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm januari 2024
Styrelsen i Hancap AB (publ)