2022-11-04 kl. 09.25

Kommuniké från årstämma i Hancap AB (publ)

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) har hållit årsstämma i Orsa den 3 november 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Hancap AB för 2021.

Resultatdisposition

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2021 och att resultatet överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.

Beslutades vidare att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Till styrelseledamöter omvaldes Tommy Hafvsdalen, Roger Blomquist och Anna-Carina Helander som ordinarie ledamöter.

Tommy Hafvsdalen omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor valdes BDO AB med William Ekenfall som huvudrevisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission av stamaktier

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontantbetalning eller genom kvittning fatta beslut om nyemission av aktier till maximala antalet aktier som bolagsordningen anger.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

Hancap AB (publ)

Styrelsen