2022-10-06 kl. 08.00

Kallelse till årsstämma i Hancap AB (publ)

Aktieägarna i Hancap AB (publ), org. nr 556789-7144, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 november 2022 klockan 13.00 på Hancap ABs kontor på Stormyrgatan 15 i Orsa.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i den årsstämman ska:
– dels senast vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 26 oktober 2022
– dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: Hancap AB (publ), Stormyrgatan 15, 794 34 Orsa eller per e-post till info@hancap.se senast torsdagen den 27 oktober 2022. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två). Aktieägare kan delta och rösta på årsstämman personligen eller genom ombud. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear, så att vederbörande är registrerad onsdagen den 26 oktober 2022.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i original, tillsammans med övriga behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan om deltagande på årsstämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.hancap.se. Ombud för juridiska personer ska presentera en kopia av den juridiska personens registreringsbevis eller annan handling utvisande rätten att handla å den juridiska personens vägnar.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordföranden vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Information från Bolagets VD.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021.
9. Beslut om:
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
(b) dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Beslut om arvode till styrelse och revisorer.
12. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisor.
13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
14. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 9(b): Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen för Bolaget föreslår att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2021 och att resultatet överförs i ny räkning.

Punkterna 10-12: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter, samt beslut om arvode till styrelse och revisor samt val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisor
Det föreslås:
• att styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter utan styrelsesuppleanter
• att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag
• att inga styrelsearvoden ska utgå
• att revisorn ska erhålla arvode enligt överenskommen räkning
• att Tommy Hafvsdalen, Roger Blomquist och Anna-Carina Helander omväljs som styrelseledamöter
• att Tommy Hafvsdalen omväljs som styrelseordförande
• att BDO omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Göteborg AB har anmält auktoriserade revisorn William Ekenfall som huvudansvarig.

Punkt 13: Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontantbetalning eller genom kvittning fatta beslut om nyemission av aktier till maximala antalet aktier som bolagsordningen anger.

Styrelsen föreslår därtill att årsstämman ska besluta att styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear eller på grund av andra formella krav.

Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkt 13 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 117 411 148 aktier och 1 013 712 202 röster fördelade på 36 300 000 stamaktier medförande 363 000 000 röster, 15 001 428 preferensaktier av serie A medförande 15 001 428 röster, 2 820 714 preferensaktier av serie B medförande 2 820 714 röster och 63 289 006 preferensaktier av serie D medförande 632 890 060 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.hancap.se senast den 20 oktober. Beslutsförslag i sin helhet framgår av denna kallelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgänglig hos Bolaget. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm oktober 2022
Styrelsen i Hancap AB (publ)