2021-11-08 kl. 01.00

Kallelse till årsstämma i Hancap AB (publ)

Aktieägarna i Hancap AB (publ), org. nr 556789-7144, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 dec 2021 klockan 10.30 på City Office, World Trade Center Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i den årsstämman ska:
– dels senast vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 30 november 2021
– dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: Hancap AB (publ), Stormyrgatan 15, 794 34 Orsa eller per e-post till info@hancap.se senast tisdagen den 30 november 2021. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två). Aktieägare kan delta och rösta på årsstämman personligen eller genom ombud. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear, så att vederbörande är registrerad tisdagen den 30 november 2021.
Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i original, tillsammans med övriga behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan om deltagande på årsstämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.hancap.se. Ombud för juridiska personer ska presentera en kopia av den juridiska personens registreringsbevis eller annan handling utvisande rätten att handla å den juridiska personens vägnar.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordföranden vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Information från Bolagets VD.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020.
9. Beslut om:
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
(b) dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Beslut om arvode till styrelse och revisorer.
12. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisor.
13. Förslag till ändring av bolagsordningen.
14. Förslag till beslut om minskning av aktiekapital.
15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier.
16. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 9(b): Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen för Bolaget föreslår att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2020 och att resultatet överförs i ny räkning.

Punkterna 10-12: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter, samt beslut om arvode till styrelse och revisor samt val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisor
Det föreslås:
• att styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter utan styrelsesuppleanter
• att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag
• att inga styrelsearvoden ska utgå
• att revisorn ska erhålla arvode enligt överenskommen räkning
• att Tommy Hafvsdalen, Roger Blomquist och Anna-Carina Helander omväljs som styrelseledamöter
• att Tommy Hafvsdalen omväljs som styrelseordförande
• att BDO omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Göteborg AB har anmält auktoriserade revisorn William Ekenfall som huvudansvarig.

Punkt 13: Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av § 4 i bolagsordningen innebärande att ändra gränserna för Bolagets aktiekapital enligt följande:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 38 125 000 kronor, högst 152 500 000 kronor.
Ny lydelse:
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Bolagsstämmans beslut förutsätter minskning av aktiekapitalet enligt punkt 14 på dagordningen.

Punkt 14: Beslut om minskning av aktiekapitalet
Med anledning av händelser under åren 2019-2020 så som presenterats i framlagd Årsredovisning föreslår styrelsen för Bolaget att, i syfte att delvis återställa det egna kapitalet, bolagsstämman beslutar om att aktiekapitalet ska minskas enligt 20 kap. 1 § p. 1 aktiebolagslagen (2005:551) med 116 237 037 kronor och för att täcka den ansamlade förlusten. Minskningen av aktiekapitalet genomförs genom att ändra kvotvärdet per aktie från 1,00 krona till 0,01 krona utan indragning av aktier. Bolagsstämmans beslut förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkten 13 på dagordningen.

För minskningen av aktiekapitalet ska i övrigt följande villkor gälla:
1. Minskningen av aktiekapitalet ska ske för att täcka Bolagets enligt fastställd balansräkning per 2020-12-31.
2. Aktiekapitalet ska minskas med 116 237 037 kronor.
3. Minskningen av aktiekapitalet genomförs utan indragning av aktier.
4. Minskningsbeslutet förutsätter att beslut om ändring av bolagsordningen punkt 13, innebärande att ändra gränserna för Bolagets aktiekapital till att utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor, fattas på samma bolagsstämma som och innan beslutet om minskning. Minskningsbeslutet är villkorat av och får inte verkställas innan den nya bolagsordningen registrerats.
5. Minskningen genomförs endast i syfte att täcka ansamlad förlust, vilket medför att minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan tillstånd av Bolagsverket.
6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 15: Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontantbetalning eller genom kvittning fatta beslut om nyemission av aktier serie A och aktier av serie B till maximala antalet aktier som bolagsordningen anger.

Styrelsen föreslår därtill att årsstämman ska besluta att styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear eller på grund av andra formella krav.

Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkt 13 – 14 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 117 411 148 aktier och 1 013 712 202 röster fördelade på 36 300 000 stamaktier medförande 363 000 000 röster, 15 001 428 preferensaktier av serie A medförande 15 001 428 röster, 2 820 714 preferensaktier av serie B medförande 2 820 714 röster och 63 289 006 preferensaktier av serie D medförande 632 890 060 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.hancap.se senast den 17 november. Beslutsförslag i sin helhet framgår av denna kallelse och den föreslagna bolagsordningen i sin helhet samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgänglig hos Bolaget. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm november 2021
Styrelsen i Hancap AB (publ)