2021-08-20 kl. 17.52

Kommuniké från extra bolagstämma i Hancap AB (publ)

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) har hållit extra bolagsstämma i Stockholm den 20 augusti 2021 som behandlade följande:

Framläggande av kontrollbalansräkning nr 2 och revisorns yttrande

Kontrollbalansräkning nr 2 (KBR2) per 2021-06-30 framlades som utvisar att bolagets egna kapital understiger hela det registrerade aktiekapitalet. Revisorns yttrande över kontrollbalansräkning 2 framlades.

Beslut om fortsatt drift

Under stämman redogjorde aktieägare på stämman för de möjligheter som föreligger att återställa hela aktiekapitalet, förutsatt att tredjepartslösningar kan genomföras enligt plan. Eftersom det finns mycket stora skattemässiga underskottsavdrag att tillvarata för framtiden, är det för aktieägarna och övriga intressenter av vikt att dessa ”dolda tillgångar” successivt kan utnyttjas med potentiellt ny verksamhet. I ett framtida läge, efter att ett flertal olika aktiviteter med framgång genomförts så kan Bolagets aktiekapital slutligen återställas.

Stämman beslutade i motsats till styrelsens förslag, att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolaget ska drivas vidare.

Hancap AB (publ)

Styrelsen