2021-08-06 kl. 07.00

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL)

Aktieägarna i Hancap AB (publ), org.nr 556789-7144, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 augusti 2021 kl. 10.30 i Seezonas lokaler Banérgatan 3, Stockholm.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att stämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska:

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i original, tillsammans med övriga behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.hancap.se. Ombud för juridiska personer ska presentera en kopia av den juridiska personens registreringsbevis eller annan handling utvisande rätten att handla å den juridiska personens vägnar.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Framläggande av Kontrollbalansräkning nr 2 (”KBR2”)
  8. Framläggande av revisorns yttrande över KBR2
  9. Beslut om bekräftelse av bolagsstämmans tidigare beslut om verksamhetens fortsatta drift
  10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7: Framläggande av ny kontrollbalansräkning (KBR2)

Kontrollbalansräkning nr 1 upprättades per 2020-10-31 och styrelsen tog beslut om densamma 2020-11-27 och kallade till en extra bolagstämma, första kontrollstämma hölls 2020-12-22. Styrelsen framlägger härmed kontrollbalansräkning 2 per 2021-06-30 enligt 25 kap 4§ i aktiebolagslagen. Bilaga 1.

Punkt 8: Framläggande av revisorns yttrande över den nya kontrollbalansräkningen (KBR2)

Styrelsen framlägger revisorsyttrande över kontrollbalansräkning 2 per 2021-06-30 enligt 25 kap 4§ i aktiebolagslagen. Bilaga 2.

Punkt 9: Beslut om förändring av bolagsstämmans tidigare beslut om verksamhetens fortsatta drift

Mellan åren 2019 och 2021 har 12 av koncernens 15 bolag antingen avyttrats, likviderats eller försatts i konkurs. Kvarvarande bolag utöver moderbolaget Hancap AB är Wasafönster AB, Westcoast Windows AB samt Westcoast Windows Ltd. De kvarvarande bolagen förväntas omsätta cirka 150 Mkr i årstakt, vilket skall jämföras med koncernens omsättning för 2019 som var 570 Mkr. Moderbolagets kraftiga negativa resultat har i stor utsträckning orsakats av ovanstående händelser. Utförlig information finns att läsa i Årsredovisningen för 2019 som även beskriver väsentliga händelser under 2020, länk: https://www.hancap.se/2021/02/12/hancap-publicerar-arsredovisning-for-2019/

Det finns en flerstegsplan framtagen som syftar till att återställa det egna kapitalet men då Bolaget inte på egen hand kan påverka grundstegen i den och att den av externa parter avhängiga processen dragit ut på tiden har Bolagets styrelse funnit det nödvändigt att framlägga nedan förslag till den extra bolagstämman 2021-08-20.

Bolagets styrelse är av uppfattningen att Bolaget, efter ovan beskrivna händelser inte kan drivas vidare. Enligt Bolagets styrelse är det styrelsens ansvar att enligt Aktiebolagslagen 25 kap framlägga beslut om likvidation.

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att Bolaget ska gå i likvidation.

Styrelsen föreslår att beslutet om likvidation gäller från den dag då Bolagsverket har registrerat beslutet samt likvidator har utsetts för Bolaget. Dagen för skifte av Bolagets återstående tillgångar skulle i så fall, under förutsättning att inga oförutsedda händelser inträffar, beräknas infalla under det tredje kvartalet 2021. Skifteslikviden kan för närvarande inte beräknas. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

 Antalet aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 117 411 148 aktier och 1 013 712 202 röster fördelade på 36 300 000 stamaktier medförande 363 000 000 röster, 15 001 428 preferensaktier av serie A medförande 15 001 428 röster, 2 820 714 preferensaktier av serie B medförande 2 820 714 röster och 63 289 006 preferensaktier av serie D medförande 632 890 060 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

 Övrigt

Beslutsförslag i sin helhet framgår av denna kallelse. Kopior på kallelsen och fullmaktsformulär kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 Handlingar

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.hancap.se senast fredagen den 6 augusti 2021. Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats enligt ovan senast två veckor före stämman. Samtliga dessa handlingar skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i augusti 2021

Hancap AB (publ)

Styrelsen