2021-02-26 kl. 11.26

Kommuniké från årstämma i Hancap AB

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) har hållit årsstämma i Stockholm den 26 februari 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

 

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Hancap samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2019.

Resultatdisposition

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2019 och att resultatet överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.

Beslutades vidare att inget arvode ska utgå till styrelsen ledamöter.

Till styrelseledamöter omvaldes Tommy Hafvsdalen, Roger Blomquist och Anna-Carina Helander som ordinarie ledamöter.

Tommy Hafvsdalen omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor valdes BDO AB med William Ekenfall som huvudrevisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslöt fastställa av styrelsen föreslagna ändringar i bolagsordningen.

Därvid beslöts att:

Aktie kan utges i fem aktieslag, Stamaktier A med högst 100 % av aktiekapitalet, Stamaktier B med högst 100 % av aktiekapitalet, Preferensaktier serie A med högst 100 % av aktiekapitalet, Preferensaktier serie B med högst 100 % av aktiekapitalet och Preferensaktier serie D med högst 100 % av aktiekapitalet. Varje Stamaktie A har tio (10) röster, varje stamaktie B har en (1) röst, varje Preferensaktie serie A har en (1) röst, varje Preferensaktie serie B har en (1) röst och varje Preferensaktie serie D har tio (10) röster.

 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission av stamaktier serie B

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontantbetalning eller genom kvittning fatta beslut om nyemission av stamaktier serie B. Det antal stamaktier serie B som får emitteras får uppgå till högst 35 000 000 st.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Hancap AB (publ)

Styrelsen