2020-11-04 kl. 14.07

Kallelse till extra bolagsstämma i Hancap AB (publ)

Aktieägarna i Hancap AB (publ), org.nr 556789-7144, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 november 2020 kl. 10.30 i Seezonas lokaler Banérgatan 3, Stockholm., Stockholm.

Information med anledning av coronaviruset
På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att stämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska:

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i original, tillsammans med övriga behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.hancap.se. Ombud för juridiska personer ska presentera en kopia av den juridiska personens registreringsbevis eller annan handling utvisande rätten att handla å den juridiska personens vägnar.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Val av ny styrelse.
  8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkten 6: Val av ny styrelse

Huvudägaren, Per Helander, föreslår:

Antalet aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 117 411 148 aktier och 1 013 712 202 röster fördelade på 36 300 000 stamaktier medförande 363 000 000 röster, 15 001 428 preferensaktier av serie A medförande 15 001 428 röster, 2 820 714 preferensaktier av serie B medförande 2 820 714 röster och 63 289 006 preferensaktier av serie D medförande 632 890 060 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Beslutsförslag i sin helhet framgår av denna kallelse. Kopior på kallelsen och fullmaktsformulär kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.hancap.se senast torsdagen den 5 november 2020. Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats enligt ovan senast två veckor före stämman. Samtliga dessa handlingar skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i november 2020

Hancap AB (publ)

Styrelsen