2019-11-21 kl. 19.13

Hancap AB (publ) – Underrättelse om skriftligt förfarande

Stockholm, 21 november 2019

Hancap AB (publ), 556789-7144, (”Hancap” eller ”Bolaget”) har instruerat agenten för Bolagets upp till SEK 200 000 000 (eller motsvarande i NOK eller USD) superseniora säkerställda obligationer med förfallodatum 2020 och SEK ISIN SE0012481307, NOK ISIN NO0010849193 och EUR ISIN NO0010849201 samt Bolagets seniora säkerställda obligationer om USD 233 000, SEK 117 330 000 och NOK 35 330 000 med SEK ISIN NO 0010769276, NOK ISIN NO 0010769284 och USD ISIN NO 0010769292 (”Obligationerna”) att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om godkännande till att Bolagets indirekta dotterbolag Skandinaviska Glassystem Aktiebolag AB, 556484-2382 (”SGS”) försätts i företagsrekonstruktion och att SGS under vissa förutsättningar får avyttras från koncernen.

Agenten kommer att skicka ut meddelandet om det skriftliga förfarandet till samtliga obligationsinnehavare den 21 november 2019. Tiden för det skriftliga förfarandet kommer att inledas den 26 november 2019 och avslutas den 10 december 2019. För att en person ska kunna delta i det skriftliga förfarandet måste de formella kriterierna per den 21 november 2019 vara uppfyllda. Det innebär att en person antingen måste vara direktregistrerad ägare eller förvaltare till en eller flera Obligationer på ett värdepapperskonto registrerat hos Euroclear Sweden AB eller Verdipapirsentralen ASA såsom tillämpligt.

Stockholm 21 november 2019

Hancap AB (publ)

Styrelsen