2019-06-20 kl. 08.37Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 2019

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) har hållit årsstämma i Halmstad den 19 juni 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Hancap samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2018 och att resultatet överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.
Beslutades vidare att arvode till envar icke anställd styrelseledamot skulle utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till övriga ledamöter, samt att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.
Till styrelseledamöter omvaldes Finn Johnsson, Mark Baljeu och Anna-Carina Helander som ordinarie ledamöter samt nyval av Per-Johan Dahlgren.
Finn Johnsson omvaldes som styrelseordförande.
Till revisor valdes BDO AB med William Ekenfall som huvudrevisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslöt fastställa av styrelsen föreslagna ändringar i bolagsordningen. Därvid beslöts att:
– sätet för bolaget ändras från Halmstad till Stockholm. Bolagsordningens § 2 får därmed följande lydelse: Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.
– ort för bolagstämma kompletteras med orter Halmstad och Göteborg. Bolagsordningens § 11 får därmed följande lydelse: Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, Halmstads eller Göteborgs kommun.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information
Mark Baljeu, CEO tel. +46 706268655, mark.baljeu@hancap.se