2019-04-18 kl. 15.37

Hancap AB (publ) meddelar ändring i Notice for Written Procedure

Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 1 april 2019 har förändring av villkoren för av Hancap AB (publ) (”Hancap”) utgivna obligationer (ISIN: NO0010769276, NO0010769284 och NO0010769292) (”Obligationerna”) röstats igenom efter ett skriftligt förfarande. Genom sagda skriftliga förfarande röstades också igenom att en del av skulden med anledning av Obligationerna ska kunna kvittas mot nyemitterade preferensaktier serie D.

I ”Notice for Written Procedure” kommunicerades till obligationsinnehavarna att avstämningsdag för att vara införd i skuldbokenavseende obligationerna, och därmed kunna delta i kvittningsemissionen av preferensaktier serie D samt för valutaomräkning, skulle infalla på en då ännu ej bestämd dag 15 bankdagar före datumet för utgivandet av preferensaktierna serie D.

Hancap meddelar härmed att tiden mellan avstämningsdagen enligt ovan och beslut om utgivandet av preferensaktier serie D förkortas samt att avstämningsdagen kommer att infalla den 23 april 2019 och att utgivande av preferensaktier serie D avses ske den 30 april 2019.