2019-04-12 kl. 15.16Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hancap AB (publ)

Extra bolagsstämman i Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) hölls idag den 12 april 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

 

Införande av ett nytt aktieslag, Preferensaktier serie D, och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade att införa ett nytt aktieslag, Preferensaktier serie D.

Varje Preferensaktie serie D ska ha tio (10) röster och ha företrädesrätt till vinstutdelning framför Preferensaktier serie A, Preferensaktier serier B och stamaktier. Preferensaktier serie D ska även, under vissa i bolagsordningen angivna förutsättningar, vara inlösenbara. Därtill ska, under vissa i bolagsordningen angivna förutsättningar, en särskild majoritetbestämmelse tillämpas i samband med införande av ytterligare aktieslag i Bolaget.

Med anledning av det ovanstående beslutades att ändra bolagsordningens § 12 och § 13 samt visa andra mindre justeringar.

 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission av Preferensaktier serie D

Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om riktad nyemission av Preferensaktier serie D. Teckningskursen ska vara 5 kronor per Preferensaktier serie D. Teckningskursen har bedömts motsvara aktiens marknadsvärde. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av obligationsinnehavare i Bolaget, i enlighet med vad som närmare framgår av Bolagets pressmeddelande den 13 mars 2019. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på kort och lång sikt säkerställa verksamhetens rörelsefinansiering. Betalning ska ske genom kvittning av fordran. Det antal Preferensaktier serie D som får emitteras får uppgå till högst 65 000 000 st.

Vidare beslutades att styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen.

 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier

Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 10 800 000 st. stamaktier. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

 

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.hancap.se.