2019-01-31 kl. 12.30Regulatorisk

Hancap meddelar att teckningsoptioner har utnyttjats och att tilldelning av nyemitterade aktier har beslutats

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) meddelar att 1 700 000 av de 1 700 000 teckningsoptioner som emitterades den 11 januari 2019 har utnyttjats av Hancap International AB, ett av Per Helander helägt bolag, (”Huvudägaren”) och att styrelsen för Bolaget därmed beslutat att tilldela 1 700 000 preferensaktier av serie A till tecknaren. Teckning sker till en kurs om 7 kronor per preferensaktie av serie A.

Teckning och tilldelning av preferensaktier av serie A

Styrelsen för Hancap har beslutat att tilldela 1 700 000 preferensaktier av serie A som tecknats i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna som emitterades den 11 januari 2019. Varje preferensaktie av serie A tecknas till en kurs om 7 kronor och betalas genom kvittning av kapital som Huvudägaren har tillfört till Bolaget under augusti 2018, totalt 11 900 000 kronor.

Totalt betalas 11 900 000 kronor för de tecknade preferensaktierna av serie A, vilket kommer att öka Bolagets aktiekapital med 1 700 000 kronor, från 41 622 142 kronor till 43 322 142 kronor, genom emission av 1 700 000 nya preferensaktier av serie A. Antalet aktier i Bolaget ökar från 41 622 142 till 43 322 142, varav 15 001 428 utgörs av preferensaktier av serie A, 2 820 714 utgörs av preferensaktier av serie B och 25 500 000 utgörs av stamaktier. Antalet röster i Bolaget ökar med 1 700 000 från 271 122 142 röster till 272 822 142 röster. Utgivandet av preferensaktier av serie A innebär en utspädning om 3,92 procent av antalet aktier och 0,62 procent av antalet röster i Bolaget.

Genom teckningen kvittas de likvidtillskott från Huvudägaren som gjordes under augusti 2018 vilket kommer att förbättra Bolagets kapitalstruktur och stärka Bolagets eget kapital. Efter att kvittningen om 11 900 000 kronor har genomförts har samtliga de likvidtillskott som gjordes av Huvudägaren i augusti 2018 kvittats.