2019-01-11 kl. 16.30Regulatorisk

Hancap korrigerar redovisat eget kapital i moderbolaget och koncernen per 2018-06-30

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) meddelar att den nya styrelsen och koncernledningen konstaterat att Bolaget och koncernen inte korrekt redovisat likvidtillskott från Per Helander samt hans helägda bolag (”Huvudägaren”) under första halvåret 2018 i den publika halvårsrapporten per 2018-06-30.

Felaktigheten består i att likvidtillskotten från Huvudägaren tillskrivits eget kapital som aktieägartillskott när det rätteligen skulle redovisats som lån från Huvudägaren. Korrigeringen kommer att påverka eget kapital negativt med 24,3 MSEK både i Bolaget och koncernen per 2018-12-31.

Styrelsen har idag också beslutat att omgående utföra kvittningsemission om 39,9 MSEK avseende inlånade medel från Huvudägaren, vilket offentliggörs genom separat pressmeddelande idag. Bolaget kommer att emittera preferensaktier av serie A och serie B samt teckningsoptioner med rätt att teckna preferensaktier av serie A till Bolagets Huvudägare. Syftet med emissionerna är att stärka Bolagets egna kapital och emissionerna genomförs för att de likvidtillskott som Huvudägaren gjort under augusti 2018 ska kunna kvittas.