2019-01-11 kl. 17.10Regulatorisk

Hancap beslutar om emission av preferensaktier av serie A och serie B samt teckningsoptioner för att stärka bolagets eget kapital

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen för Bolaget har beslutat att emittera preferensaktier av serie A och serie B samt teckningsoptioner med rätt att teckna preferensaktier av serie A till Bolagets huvudägare, Per Helander samt hans helägda bolag Hancap International AB (”Huvudägaren”). Syftet med emissionerna är att stärka Bolagets egna kapital. Emissionerna genomförs för att de kapitaltillskott som huvudägaren gjort under augusti 2018 ska kunna kvittas.

 

Styrelsen för Hancap har beslutat att emittera 2 000 000 preferensaktier av serie A och 2 000 000 preferensaktier av serie B samt 1 700 000 teckningsoptioner, med rätt att teckna preferensaktier av serie A, i enlighet med bemyndigande från årsstämman 2018. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt med rätt att för varje teckningsoption teckna en ny preferensaktie av serie A i Bolaget till en kurs om 7,00 kronor senast den 31 december 2020. Preferensaktierna av serie A och serie B emitteras till en teckningskurs om 7,00 kronor per aktie, vilket motsvarar preferensaktie av serie A:s marknadskurs på Nasdaq First North plus ett tillägg om cirka 15 procent baserat på stängningskursen den 10 januari 2019. Då teckningskursen överstiger marknadskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

Teckningsoptionerna och preferensaktierna emitteras till Huvudägaren som under augusti 2018 har tillfört kapital till Bolaget, varav 1 857 000 preferensaktier av serie A tecknas av Per Helander privat och 143 000 preferensaktier av serie A samt samtliga preferensaktier av serie B och teckningsoptioner tecknas av Hancap International AB. Syftet med emissionerna och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen, respektive teckning av aktier genom teckningsoptioner, ska kunna ske mot betalning genom kvittning av inbetalningar till Bolaget, vilket kommer att förbättra Bolagets kapitalstruktur och stärka Bolagets eget kapital.

Preferensaktierna betalas genom kvittning av inbetalningar uppgående till 28 000 000 kronor. Betalning för tecknade preferensaktier av serie A med stöd av teckningsoptionerna kan ske antingen genom kontant betalning eller genom kvittning, varvid högst 11 900 000 kronor kan tillföras Bolagets eget kapital.

Totalt omfattar emissionerna en volym på 39 900 000 kronor förutsatt efter att samtliga teckningsoptioner utnyttjats, vilket avses ske i närtid. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 5 700 000 kronor, från 37 622 142 kronor till 43 322 142 kronor, genom utgivande av 2 000 000 preferensaktier av serie A och 2 000 000 preferensaktier av serie B samt 1 700 000 nya preferensaktier av serie A genom utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner nyttjas ökar antalet aktier i Bolaget från 37 622 142 aktier till 43 322 142 aktier, fördelat på 15 0001 428 preferensaktier av serie A, 2 820 714 preferensaktier av serie B och 25 500 000 stamaktier. Utgivandet av preferensaktier och fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner innebär en utspädning om cirka 13,16 procent av antalet aktier och cirka 2,09 procent av antalet röster i Bolaget baserat på antalet aktier efter emission av preferensaktier och fullt utnyttjande av teckningsoptioner.