2019-01-08 kl. 17.31Regulatorisk

Rörelsekapital i Hancap AB

Hancap AB (publ) uppdaterar härmed tidigare pressmeddelande rörande kapitalstruktur

En ny styrelse tillträdde i Hancap AB den 27 september 2018 och en ny ledning tillträdde den 4 december 2018. Huvudägare, styrelse och ledning arbetar intensivt med ett flertal aktiviteter för att säkerställa den kortsiktiga finansieringen samt att bereda en ny kapitalstruktur som innebär ett stärkt eget kapital och en minskad skuldsättning.

Hancap planerar att snarast ingå ett avtal med en finansiell part som vid slutligt framgångsrikt genomförande under februari 2019, innebär att Hancaps obligation refinansieras med justerade villkor och ny löptid samtidigt som ändringarna inkluderar ett kompletterande likviditetstillskott till obligationen. Detta innebär, vid ett slutförande, att en långsiktigt säkrad finansiering, för normalt löpande verksamhet är säkerställd.

Det kortsiktiga finansieringsbehovet bedöms kunna säkerställas inom några dagar genom interimskrediter och tillsammans med ovan förändringar säkra ett rörelsekapital för tre månader. Tillkommande information kommuniceras snarast möjligt.

Orderingången i koncernen är fortsatt god och ligger i paritet eller över tidigare års siffror vid samma tidpunkt.

Bolaget arbetar i övrigt med att på olika sätt ytterligare stärka den operativa grunden för den framtida verksamheten.