2018-11-28 kl. 09.15Regulatorisk

Förtydligande angående rörelsekapital i Hancap AB

Hancap AB (publ) förtydligar härmed tidigare pressmeddelande rörande kapitalstruktur

En ny styrelse tillträdde i Hancap AB den 27 september 2018. Samtidigt skedde en väsentlig likviditetsförsämring som skapade ett större kapitalbehov än det tidigare beräknade huvudsakligen p g a ojämnt kassaflöde i fasadverksamhetens projekt. Den operativa lönsamheten har stabiliserats och beräknas ej orsaka ytterligare kapitalbehov.

Styrelsen har mot denna bakgrund i nära samarbete med huvudägaren haft ett stort antal möten och utfört ett intensivt arbete för att dels säkerställa den kortsiktiga finansieringen samt att dels bereda en ny kapitalstruktur som innebär ett stärkt eget kapital och en minskad skuldsättning. Delar av detta arbete är nu mycket nära att kunna realiseras.

Det kortsiktiga finansieringsbehovet om 50 mkr bedöms kunna säkerställas inom två veckor och säkra ett rörelsekapital under tre månader och samtidigt utgöra grunden för en långsiktigt säkrad likviditet i kombination med andra strukturåtgärder. Det nuvarande rörelsekapitalet beräknas täcka den närmaste månadens behov.

Bolaget arbetar i övrigt med att på olika sätt ytterligare stärka den operativa grunden för den framtida verksamheten. Två större projekt har nu säkrats till Skandinaviska Glassystem med ett samlat ordervärde om ca 180 mkr genom att huvudägaren gentemot beställaren accepterat att ingå ett garantiåtagande avseende dessa två projekt. Det första projektet avses signeras under de närmaste dagarna.