2018-09-27 kl. 16.45Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hancap

Extra bolagsstämma i Hancap AB (“Hancap” eller “Bolaget”) hölls idag, den 27 september 2018, varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Val av ny styrelse

Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.

Det beslutades vidare att ersättning till envar icke anställd styrelseledamot skulle utgå med följande belopp:

Den sammanlagda ersättningen kan därmed komma att uppgå till 750 000 kronor.

Det beslutades även att välja Mark Baljeu, Peter Hermansson, Anna-Carina Helander och Finn Johnsson till nya styrelseledamöter. Beslutades även att välja Finn Johnsson till ny styrelseordförande.