2018-08-29 kl. 20.30Regulatorisk

Likviditetstillskott och ny koncernstruktur

Huvudägaren, Per Helander, har via bolag och privat tillfört ytterligare 40 mkr i likvida medel till Hancap AB. Eftersom även andra kassaflödesstärkande åtgärder har initierats, anser styrelsen att likviditetssituationen är tillfredsställande löst. Andra halvåret förväntas uppnå ett förstärkt resultat och marknadsförutsättningarna för ett positivt 2019 föreligger.

Huvudägaren i Hancap AB (”Hancap” eller ”Bolaget”) har vidare meddelat styrelsen att denne avser att överlåta samtliga sina stamaktier i Bolaget, vilka utgör samtliga stamaktier, till ett av huvudägaren till 100% ägt nytt bolag. Genom den tilltänkta överlåtelsen bildas en ny koncernstruktur som både styrelsen och huvudägaren anser vara fördelaktig för Hancaps framtida utveckling genom att det bl a underlättar finansieringen av tillkommande förvärv. Det nya moderbolaget i koncernen, som kommer att äga samtliga stamaktier i Hancap, föreslås få firman Hancap International AB. Syftet med den nya koncernstrukturen är att möjliggöra den tillväxtstrategi som styrelse och ägare eftersträvar. Hancap International AB kommer bli det bolag som framöver genomför tillkommande förvärv.

Den nya koncernstrukturen förväntas etableras under andra halvan av 2018 där samma styrelse och koncern-VD som i nuvarande Hancap-koncernen, planeras ta över även motsvarande roller i Hancap International AB. Preferensaktien av serie A samt obligationen i Hancap kommer att förbli noterade på Nasdaq First North i oförändrade former. Avsikten är vidare att notera Hancap International AB:s aktier vid lämplig tidpunkt under 2019.

Efter introduktionen av den nya koncernstrukturen och genomförda förvärv samt en notering av Hancap International AB:s aktie avses innehavare av preferensaktier av serie A och B i Hancap erbjudas möjlighet att ”växla” sina preferensaktier till den noterade aktien i Hancap International AB. Detta kommer att ske enligt senare valt tidschema och definierat växlingsprogram. Den tänkta grundprincipen är att preferensaktiens inlösenpris enligt bolagsordningen, uppgående till 50 kr/aktie, skall erbjudas att ”växlas” mot det antal/den andel stamaktier i Hancap International AB som det faktiska marknadsvärdet motsvarar vid tidpunkten för växlingen. Mer detaljerad information ges i samband med att det formella erbjudandet offentliggörs, vilket kommer att ske senast i anslutning till att noteringen av Hancap International AB:s aktie genomförs.

Mot bakgrund av lösningen av likviditetssituationen har styrelsen fattat beslut om att genomföra den vid årsstämman beslutade utdelningen på preferensaktier serie A. Avstämningsdagen flyttas till den 30 augusti med utbetalning den 4 september. Framtida utdelningar kommer ej att ske kontant, utan adderas till konverteringsvärdet vid växling till stamaktier i Hancap International AB.