2018-07-30 kl. 20.30Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 2018

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) har hållit årsstämma i Halmstad den 30 juli 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Hancap samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att av till årsstämmans förfogande stående medel om 116 733 753 disponeras så att 4 257 406,77 kronor utbetalas till preferensaktier av serie A och att 112 476 346,23 kronor balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för att erhålla utdelning är den 24 augusti 2018. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 30 augusti 2018.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant och att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.

Beslutades vidare att arvode till envar icke anställd styrelseledamot skulle utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till övriga ledamöter, samt att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Rickard Backlund och Frank Teneberg som ordinarie ledamöter samt Torgny Wikström som suppleant. Hans Selling föreslogs som ny ledamot till styrelsen varpå årsstämman beslutade att välja Hans Selling till ny ordinarie ledamot.

Rickard Backlund omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor omvaldes Deloitte AB med Per-Arne Pettersson som huvudrevisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslöt fastställa av styrelsen föreslagna ändringar i bolagsordningen. Därvid beslöts att:

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier och preferensaktier av serie A och preferensaktier av serie B samt teckningsoptioner.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier, preferensaktier av serie A och preferensaktier av serie B samt teckningsoptioner med rätt att teckna stamaktier, preferensaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B, inom ramen för gällande bolagsordning. Respektive aktieslag får emitteras till ett högsta antal om 2 000 000. Teckningsoptioner får emitteras till ett högsta antal som medför rätt att teckna högst 2 000 000 stamaktier, preferensaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades enhälligt.