2018-04-27 kl. 15.00Regulatorisk

Hancap beslutar om emission av preferensaktier av serie B och teckningsoptioner för att stärka bolagets egna kapital samt beslutar om omvandling

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen för Bolaget har beslutat att emittera preferensaktier av serie B och teckningsoptioner med rätt att teckna preferensaktier av serie A till Bolagets huvudägare. Syftet med emissionerna är att stärka Bolagets egna kapital. Emissionerna genomförs för att de kapitaltillskott som huvudägaren gjort under 2018 ska kunna kvittas. I enlighet med Hancaps bolagsordning har styrelsen även beslutat att omvandla vissa preferensaktier av serie B till preferensaktier av serie A.

Emission av preferensaktier av serie B och teckningsoptioner

Styrelsen för Hancap har beslutat att emittera 120 000 preferensaktier av serie B samt 1 308 571 teckningsoptioner, med rätt att teckna preferensaktier av serie A, i enlighet med bemyndigande från årsstämman 2017. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt med rätt att för varje teckningsoption teckna en ny preferensaktie av serie A i Bolaget till en kurs om 35 kronor senast den 31 december 2018. Preferensaktierna av serie B emitteras till en teckningskurs om 35 kronor per aktie. Teckningsoptionerna och preferensaktierna av serie B emitteras till Bolagets huvudägare som under 2018 har tillfört kapital till Bolaget. Preferensaktierna av serie B betalas genom kvittning av inbetalningar uppgående till 4 200 000 kronor. Betalning för tecknade preferensaktier av serie A med stöd av teckningsoptionerna kan ske antingen genom kontant betalning eller genom kvittning.

Totalt omfattar emissionerna en volym 49 999 985 kronor förutsatt att samtliga teckningsoptioner utnyttjas vilket kommer att öka Bolagets aktiekapital med 1 428 571 kronor, från 36 357 142 kronor till 37 785 713 kronor, genom utgivande av 120 000 preferensaktier av serie B och 1 308 571 nya preferensaktier av serie A. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner nyttjas ökar antalet aktier i Bolaget från 36 357 142 aktier till 37 785 713 aktier, fördelat på 7 999 999 preferensaktier av serie A, 4 405 714 preferensaktier av serie B och 25 500 000 stamaktier. Utgivandet av preferensaktier av serie B och fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner innebär en utspädning om 3,78 procent av antalet aktier och 0,53 procent av antalet röster i Bolaget.

Sammanlagt 1 180 000 teckningsoptioner avses utnyttjas i närtid vilket kommer att stärka Bolagets egna kapital genom att betalning för de tecknade aktierna avses genomföras genom att kvitta ytterligare av de kapitaltillskott från Bolagets huvudägare som hittills är gjorda under 2018, vilka uppgår till 41 300 000 kronor.

Omvandling av preferensaktier av serie B till preferensaktier av serie A

Styrelsen har även beslutat att på begäran från vissa innehavare av preferensaktier av serie B omvandla totalt 2 585 000 preferensaktier av serie B till preferensaktier av serie A i enlighet med villkoren i bolagsordningen.