2018-03-23 kl. 13.30Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2017 för Hancap AB (publ)

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2017.

Sammanfattning juli – december 2017

Sammanfattning januari – december 2017

Kommentar från VD

Vi har under 2017 och fortsatt i början av 2018 fått vidtaga större åtgärder för att förbättra lönsamheten i vår projektverksamhet. Under 2017 levererade vi ett resultat som i sin helhet var en stor besvikelse i enlighet med det som kommunicerats tidigare. Det som drabbats mest negativt är den danska projektverksamheten i Skandinaviska Glassystem. Nedskrivningar och avsättningar i 2017 års resultat innebär att projektportföljen numera anses sund. Konsumentbolagen inom fönster och uterum levererade däremot 2017, ett historiskt sett mycket bra resultat.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Den 20 februari 2018 kommunicerades ett preliminärt resultat för koncernen på grund av att styrelsen kunde konstatera att resultatet var negativt avvikande mot vad som hade förväntas. I samband med denna kommunikation kommunicerades även att huvudägaren till bolaget har tillfört kapital för att stärka koncernen efter ett förlusttyngt år 2017. Huvudägaren har garanterat att stödja koncernen med 50 Mkr fram tills april månad 2018 vilket inbetalats löpande enligt överenskommen plan med styrelsen.

Den fullständiga bokslutskommunikén finns bifogad detta pressmeddelande samt kan även hämtas från www.hancap.se.