2018-02-20 kl. 17.15Regulatorisk

Hancap offentliggör preliminärt resultat för 2017, aktuella åtgärder och orderläge

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed preliminärt resultat för helåret 2017 i förtid då styrelsen konstaterat att resultatet avviker väsentligt negativt från förväntat. Fullständig bokslutskommuniké kommer att offentliggöras enligt plan den 23 mars 2018.

Sammanfattning

Preliminärt resultat för koncernen

Justerat EBITDA har justerats för tagna kostnader som inte kommer att påverka verksamheten löpande framöver. Justeringarna som totalt uppgår till cirka SEK 47m består av förluster i danska projekt som sålts och kontrakterats av den tidigare danska organisationen, extraordinära poster i form av avgångsvederlag, förvärvs- och finansieringskostnader samt kostnadsbesparingar som har effekt i 2018.

Som en följd av det negativa resultatet har omfattande omorganisering av dotterbolaget Skandinaviska Glassystem:s verksamhet i Danmark skett och styrelsen har beslutat att verksamheten i Danmark ytterligare ska begränsas väsentligt och endast fokusera på lönsamma nischsprojekt.

För att stödja koncernen har huvudägaren, utöver de SEK 20m som tillskjutits före årsskiftet, tillskjutit ytterligare kapital under de första månaderna 2018.

Orderläge

Orderläget i Skandinaviska Glassystem är mycket bra med spännande projekt i bolagets mest intressanta regioner, Sverige och Norge. Skandinaviska Glassystem har även en omfattande och lovande offerstock.