2017-12-14 kl. 13.40Regulatorisk

Skriftligt beslutsförfarande för Hancaps obligationslån har avslutats med accept från obligationsinnehavarna

Det skriftliga beslutsförfarandet för Hancap AB (publ):s (“Bolaget”) obligationslån Hancap 2016/2019 har avslutats och de villkorsförändringar som Bolaget efterfrågat har godkänts av obligationsinnehavarna. I och med godkännandet tillskjuts nytt eget kapital till Bolaget från huvudägaren.

Skriftligt beslutsförfarande

Intertrust (Sweden) AB har i egenskap av agent för långivarna i Obligationen den 24 november 2017 på Bolagets begäran påkallat ett skriftligt beslutsförfarande där långivarna kan godkänna eller avslå en begäran från Bolaget. Bolaget begär i samband med ett garanterat egenkapitaltillskott från huvudägaren om att, justera maintenance kovenanterna till att endast mäta räntetäckningsgrad, att första mättillfälle för maintenance kovenanter ändras till den 31 december 2018, att restriktionen gällande utdelning förenklas och skjuts fram till 31 december 2018 samt att möjligheten att uppta ny skuld i samband med förvärv maximalt får genomföras med hälften skuld.

Beslut från det skriftliga beslutsförfarandet

Röstningsförfarandet avslutades den 14 december 2017 kl. 12:00. Agenten konstaterade att tillräckligt antal röster har mottagits för att uppnå beslutsförhet i det skriftliga beslutsförfarandet, d.v.s. över 20 procent av det justerande utestående beloppet i obligationen. Förslagen om att justera maintenance kovenanterna till att endast mäta räntetäckningsgrad, att första mättillfälle för maintenance kovenanter ändras till den 31 december 2018, att restriktionen gällande utdelning förenklas och skjuts fram till 31 december 2018 samt att möjligheten att uppta ny skuld i samband med förvärv maximalt får genomföras med hälften skuld, godkändes av 100 procent av de avgivna rösterna.

Ändringarna träder i kraft den 14 december 2017 i enlighet med handlingarna för det skriftliga beslutsförfarandet. Ändrade villkor för obligationen kommer att finnas tillgängliga på Agentens (www.intertrustgroup.com) och Bolagets (www.hancap.se) hemsida.