2017-11-24 kl. 10.35Regulatorisk

Påkallande av skriftligt beslutsförfarande för Hancaps obligationslån

Hancap AB (publ) (“Bolaget”) har begärt att långivarna i obligationslånet Hancap 2016/2019 (”Obligationen”) godkänner en begäran om ändring av obligationsvillkoren i samband med att bolaget erhåller kapitalförstärkningstillskott från huvudägaren i form av nytt eget kapital.

Skriftligt beslutsförfarande

Intertrust (Sweden) AB har i egenskap av agent för långivarna i Obligationen den 24 november 2017 på Bolagets begäran påkallat ett skriftligt beslutsförfarande där långivarna kan godkänna eller avslå en begäran från Bolaget. Bolaget begär i samband med ett garanterat egenkapitaltillskott från huvudägaren om att, justera maintenance kovenanterna till att endast mäta ränteteckningsgrad, att första mättillfälle för maintenance kovenanter ändras till den 31 december 2018, att restriktionen gällande utdelning förenklas och skjuts fram till 31 december 2018 samt att möjligheten att uppta ny skuld i samband med förvärv förenklas till att förvärvet maximalt får genomföras med hälften skuld.

I samband med beslutsförfarandet tillskjuter Bolagets huvudägare nytt eget kapital samt garanterar även att tillskjuta ytterligare egenkapital för att möjliggöra förvärvet av Sipral. Då förvärvet kommer att ha en positiv påverkan på Bolagets finansiella ställning och verksamhet är det Bolagets uppfattning att villkorsändringarna är positiva för samtliga av Bolagets intressenter.

Den formella kallelsen till beslutsförfarandet och de fullständiga villkoren har skickats den 24 november 2017 till direktregistrerade innehavare samt registrerade förvaltare, i enlighet med villkoren för Obligationen. Fullständiga handlingar gällande det skriftliga beslutsförfarandet finns tillgängliga på agentens hemsida, www.intertrustgroup.com samt på Bolagets hemsida, www.hancap.se.