2017-10-26 kl. 17.20Regulatorisk

Hancap publicerar justerad prognos för 2017 samt uppdatering gällande aktuellt förvärv

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) publicerar härmed en nedjustering av den prognos som tidigare lämnats samt en uppdatering om att förvärvet av det tjeckiska fasadbolaget Sipral kommer att skjutas till första kvartalet 2018 men att båda parter fortsättningsvis är positiva till affären.

Prognos

I samband med halvårsrapporten 2017 offentliggjorde Bolaget en prognos att koncernen skulle uppnå en omsättning om cirka 900 miljoner kronor med en med en EBITDA marginal om cirka 7-8 procent efter justering för engångsposter.

På grund av lägre lönsamhet än väntat i några större projekt och för stor kostnadsmassa i vissa koncernbolag har styrelsen beslutat att justera den tidigare lämnade prognosen.

Den uppdaterade prognosen för helåret 2017 är att uppnå en omsättning om cirka 850 miljoner kronor med en EBITDA marginal om cirka 4-5 procent efter justering för engångsposter. Året 2017 har inneburit för mycket extraordinära kostnader och har även belastats av några förlustbringande projekt i Danmark i dotterbolaget Skandinaviska Glassystem.

Ovanstående poster avseende 2017 gäller för historiska tal och avslutade projekt. Bolaget har genomfört operativa åtgärder för att säkerställa lönsamheten och kommer även att genomföra en ytterligare effektivisering och ett välmotiverat besparingsprogram för att uppnå ett optimalt resultat för 2018. Bolaget ser positivt på den operativa verksamheten inför 2018.

Status gällande aktuellt förvärv

Det planerade förvärvet av det tjeckiska fasadbolaget Sipral planeras att slutföras under första kvartalet 2018 varvid en förvärvsstruktur med egenkapital förväntas.

Båda parter är så övertygade om att det föreligger så stora strategiska och industriella fördelar att ett industriellt samarbete nu skall inledas redan före slutförandet av förvärvet.