2017-08-31 kl. 18.00Regulatorisk

Halvårsrapport för januari-juni 2017 samt justerad prognos

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) publicerar härmed halvårsrapport för perioden januari-juni 2017 samt mindre justering av helårsprognosen för 2017.

Sammanfattning första halvåret 2017

Väsentliga händelser under första halvåret

Kommentar från CEO

2017 – Hancap bygger vidare

Under första halvåret 2017 så har Hancap fortsatt sin resa för att säkerställa framtida tillväxt och lönsamhet genom förstärkning av organisation, utveckling av lönsamma segment och fokus på kapitaleffektivitet. Vi har med oss ett par mindre lönsamma projekt på fasadsidan i Danmark från 2016 som inneburit ytterligare projektnedskrivningar i första kvartalet i 2017, detta är inte tillfredsställande. De projekten är nu avslutade och vi kan blicka framåt.

Det är en stark efterfrågan av våra produkter inom samtliga segment och marknader. Vi gynnas av goda marknadsförutsättningar och vår attraktiva portfölj samt en stabil orderbok när vi går in i våra mest lönsamma höstmånader. Konsumentprodukterna fönster, skjutpartier och uterum visar på ökad lönsamhet och kommer under 2017 vara ett starkt bidrag till koncernens totala resultat. CNN har pekat ut de 11 mest nyskapande och arkitektoniskt innovativa byggnaderna i världen att stå färdiga i 2017. Tre av dem har fasader utvecklade, producerade och färdigställda av Skandinaviska Glassystem. Det nya fasadsystemet bär frukt och har genererat ett antal nya order som lägger grunden för en orderbok som sträcker sig in i 2019. För att utveckla lönsamheten i den kommersiella fasadsidan sker en fördjupad urvalsprocess av projekt i anbudsfasen. Korrekta marginaler säkerställs ytterligare genom att all kalkyl och designarbete har förlagts centralt. Den danska verksamheten leds nu personligen av VDn för Skandinaviska Glassystem.

Helåret 2017 ser ut att totalt sett prestera i linje med våra tidigare förväntningar med en smärre justering neråt men vi ser fram emot ett mycket lovande 2018. För verksamhetsåret 2018 är målsättningen att med nuvarande koncern, före tillkommande förvärv, kunna prestera en växande omsättning upp emot 1 100 Mkr med en EBITDA-marginal om cirka 9–10%.

Det planerade tjeckiska förvärvet som offentliggjorts ser fortsatt ut som en mycket bra investering. Förvärvsprocessen har dragit ut på tiden på grund av sommarperioden och per idag har inte några ytterligare beslut fattats gällande förvärvet men bolagets mål är att slutföra förvärvet så snart som möjligt.

Johan Berglund

CEO och Koncernchef

 

Prognos

Den 31 mars 2017 offentliggjorde bolaget en prognos att koncernen skulle passera 1 miljard i omsättning med ett intakt EBITDA mål om 8-10%.

I samband med offentliggörandet av halvårsrapporten för perioden januari – juni 2017 justerar bolaget den gällande prognosen svagt neråt. Den uppdaterade prognosen för helåret 2017 är att uppnå en omsättning om cirka 900 miljoner kronor med en EBITDA marginal om cirka 7-8 procent efter justering för engångsposter.