2017-07-13 kl. 15.30Regulatorisk

Skriftligt beslutsförfarande för Hancaps obligationslån har avslutats med accept från obligationsinnehavarna

Det skriftliga beslutsförfarandet för Hancap AB (publ):s (“Bolaget”) obligationslån Hancap 2016/2019 har avslutats och de villkorsförändringar som Bolaget efterfrågat har godkänts av obligationsinnehavarna.

Skriftligt beslutsförfarande

Intertrust (Sweden) AB (”Agenten”) har i egenskap av agent för långivarna i obligationslånet den 29 juni 2017 på Bolagets begäran påkallat ett skriftligt beslutsförfarande där långivarna kan godkänna eller avslå en begäran från Bolaget. Bolaget begärde i samband med slutförandet av det tidigare kommunicerade förvärvet av det tjeckiska fasadbolaget Sipral om att för det första, utöka säkerheten för obligationsinnehavarna genom en garanti från dotterbolagen samt för det andra, att första mättillfälle för maintenace kovenanter ändras till den 31 december 2017.

Beslut från det skriftliga beslutsförfarandet

Röstningsförfarandet avslutades den 13 juli 2017 kl. 12:00. Agenten konstaterade att tillräckligt antal röster har mottagits för att uppnå beslutsförhet i det skriftliga beslutsförfarandet, d.v.s. över 20 procent av det justerande utestående beloppet i obligationen. Förslagen om att utöka säkerheterna för obligationsinnehavarna genom en garanti från dotterbolagen samt att ändra första mättillfälle för maintenace kovenanter till den 31 december 2017 godkändes med en majoritet av 96,85 procent av de avgivna rösterna.

Ändringarna träder i kraft den 13 juli 2017 i enlighet med handlingarna för det skriftliga beslutsförfarandet. Ändrade villkor för obligationen kommer att finnas tillgängliga på Agentens (www.intertrustgroup.com) och Bolagets (www.hancap.se) hemsida.