2017-07-03 kl. 08.30Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 2017

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) har hållit årsstämma i Halmstad den 30 juni 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Hancap samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att av till årsstämmans förfogande stående medel 157 977 968 kronor, 22 999 998 kronor utdelas kvartalsvis med 0,875 kronor per preferensaktie av serie A, högst 3,50 kronor, till innehavare av preferensaktier av serie A och att 134 977 970 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

Beslutades vidare att arvode till envar icke anställd styrelseledamot skulle utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Rickard Backlund och Frank Teneberg som ordinarie ledamöter samt Torgny Wikström som suppleant. På grund av omfattande engagemang utanför Hancap hade Tonny Nielsen meddelat att han undanber sig omval. Lisa Flodin föreslogs som ny ledamot till styrelsen varpå årsstämman beslutade att välja Lisa Flodin till ny ordinarie ledamot.

Rickard Backlund omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor omvaldes Deloitte med Per-Arne Pettersson som huvudrevisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier och preferensaktier av serie B samt teckningsoptioner.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av konvertibler

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av konvertibler.

 

Samtliga beslut fattades enhälligt.