2017-06-29 kl. 11.00Regulatorisk

Påkallande av skriftligt beslutsförfarande för Hancaps obligationslån

Hancap AB (publ) (“Bolaget”) har begärt att långivarna i obligationslånet Hancap 2016/2019 (”Obligationerna”) godkänner en begäran om ändring av obligationsvillkoren för att säkerställa det tidigare kommunicerade förvärvet av Sipral.

Skriftligt beslutsförfarande

Intertrust (Sweden) AB har i egenskap av agent för långivarna i obligationslånet den 29 juni 2017 på Bolagets begäran påkallat ett skriftligt beslutsförfarande där långivarna kan godkänna eller avslå en begäran från Bolaget. Bolaget begär i samband med slutförandet av det tidigare kommunicerade förvärvet av det tjeckiska fasadbolaget Sipral om att för det första, utöka säkerheten för obligationsinnehavarna genom en garanti från dotterbolagen samt för det andra, att första mättillfälle för maintenace kovenanter ändras till den 31 december 2017.

Den formella kallelsen till beslutsförfarandet har skickats den 29 juni 2017 till direktregistrerade innehavare samt registrerade förvaltare, i enlighet med villkoren för Obligationerna. Fullständiga handlingar gällande det skriftliga beslutsförfarandet finns tillgängliga på agentens hemsida, www.intertrustgroup.com samt på Bolagets hemsida.