2017-05-31 kl. 18.00Regulatorisk

Hancap kallar till årsstämma den 30 juni 2017

Aktieägarna i Hancap AB (publ), org.nr. 556789-7144, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2017 klockan 15:00 i Bolagets lokaler på Montörgatan 9 i Halmstad.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast fredagen den 23 juni 2017. Aktieägare som avser delta i årsstämman ombeds vänligen att dessutom anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 26 juni 2017.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: e-post: sven-johan.lindestam@hancap.se, eller per brev: Hancap AB (publ), Montörg. 9, 302 62 Halmstad. Vid anmälan uppge gärna namn, person- eller organisationsnummer, stamaktieinnehav respektive preferensaktieinnehav av serie A samt serie B, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman bör sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.hancap.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 23 juni 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Fullständiga kallelsehandlingar, fullmaktsformulär och förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.hancap.se.