2017-03-31 kl. 18.00Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2016 för Hancap AB (publ) samt prognos för 2017

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2016 samt lämnar prognos för 2017.

Sammanfattning andra halvåret 2016 proforma*

Sammanfattning helåret 2016 proforma*

Sammanfattning andra halvåret 2016

Sammanfattning helåret 2016

*Proforma inkluderar resultat från förvärvat bolag för hela 2016, samt har justerats för extraordinära kostnader relaterade till projekt som inte är att betrakta som normalt drift.

Kommentar från CEO

Hancap arbetar intensivt med att fortsätta förädlingen av koncernens bolag till att erbjuda nischrelaterade lösningar och produkter till kommersiellt byggande och privata konsumenter. Arbetet kom under 2016 in i en fas där ledningen på såväl koncernnivå som i respektive bolag förstärktes med personer med lång erfarenhet av restrukturering, marknadsföring och försäljning.

En djupare analys under slutet av 2016 har påvisat effektiviseringsmöjligheter som gör att ett åtgärdsprogram genomförts i syfte att förfina och förstärka koncernens operativa verksamhet såväl inom konsumentsidan som inom fasadsidan. Under genomlysningen uppdagades bland annat brister i ett par projekt som pågått under hela 2016 varvid resultatet har belastats med extraordinära kostnader som ej bör betraktas som normal drift, och därmed utgör en stor del av skillnaden mellan proforma och resultat för 2016.

Prognos

Prognosen (proforma) för 2016 var att nå cirka 1 miljard i omsättning med 8 % EBITDA, varpå utfallet var en omsättning om 881 Mkr med 5,6 % EBITDA.

För 2017 är helårsprognosen att passera 1 miljard kronor i omsättning med intakt EBITDA mål på 8-10 %.

 

Den fullständiga bokslutskommunikén finns bifogad detta pressmeddelande samt kan även hämtas från www.hancap.se.