2017-02-28 kl. 08.30Regulatorisk

Hancap kallar till extra bolagsstämma den 14 mars 2017

Aktieägarna i Hancap AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 mars 2017 klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Montörgatan 9 i Halmstad.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken onsdagen den 8 mars 2017. Aktieägare som avser delta i extra bolagsstämman ombeds vänligen att dessutom anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 8 mars 2017.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: e-post: sven-johan.lindestam@hancap.se, eller per brev: Hancap AB (publ), Montörg. 9, 302 62 Halmstad. Vid anmälan uppge gärna namn, person- eller organisationsnummer, stamaktieinnehav respektive preferensaktieinnehav av serie A samt serie B, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman bör sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis skall även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.hancap.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd senast onsdagen den 8 mars 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordföranden vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en protokolljusterare.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Beslut om extra utdelning samt godkännande av tidigare utbetald utdelning.
  8. Beslut om ändrade villkor för utgivna teckningsoptioner (serie 1:2016/2019).
  9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
  10. Avslutande av stämman.

Fullständiga kallelsehandlingar, fullmaktsformulär och förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.hancap.se.