2016-11-08 kl. 16.02Regulatorisk

Hancap undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer om ca 125 MSEK under befintliga obligationsvillkor, genomför en riktad emission om 50 MSEK samt meddelar EBITDA för perioden januari till september

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer om ca 125 MSEK (eller motsvarande i USD eller NOK) med Jool Markets AS som finansiell rådgivare, under Bolagets existerande obligationsvillkor med en ram om motsvarande 650 MSEK (eller motsvarande i USD eller NOK). Styrelsen i Bolaget har även beslutat att genomföra en riktad emission av preferensaktier av serie A om 50 MSEK. Bolaget meddelar vidare att EBITDA för perioden januari till september uppgår till över 50 MSEK proforma.

Obligationsemission

Obligationen kommer att användas för att refinansiera viss befintlig kortsiktig finansiering samt Bolagets utestående obligationslån HANC 01 2013/2018 om 60 MSEK. I samband med detta meddelar Bolaget att verksamheten under året har utvecklats planenligt och att EBITDA för perioden januari till september uppgår till över 50 MSEK proforma.

Obligationen med en ram om 650 MSEK har godkänts för handel på Nasdaq First North Bond Market med första dag för handel idag den 8 november 2016. Den första tranchen som tas upp till handel omfattar obligationer om 260 MSEK, 75 MNOK och 0,5 MUSD.

Proformatalen för perioden januari till september har inte varit underlag för revision.

Riktad emission av preferensaktier av serie A

Styrelsen har enligt bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2016 beslutat om att genomföra en riktad nyemission av högst 1 428 572 preferensaktier av serie A, totalt 50 MSEK vid genomförd emission (”Emissionen”). Emissionen är riktad till Quesada Bond Opportunity samt vissa utvalda kunder hos Quesada Kapitalförvaltning AB. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett skyndsamt och kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets egna kapital och tillföra ett flertal större långsiktiga aktieägare vilket säkerställer en bred och stark aktieägarkrets framöver. Teckningskursen i Emissionen är 35 SEK vilket är en rabatt om cirka 16 procent från den volymvägda medelkursen under 50 handelsdagar. Efter genomförd Emission kommer Bolaget att totalt ha 36 357 142 aktier fördelat på 6 571 428 preferensaktier av serie A, 4 285 714 preferensaktier av serie B och 25 500 000 stamaktier medan aktiekapitalet kommer att öka med 1 428 572 kronor från 34 928 570 kronor till 36 357 142 kronor. Emissionen medför en utspädningseffekt om ca 3,93 procent av Bolagets aktiekapital och 0,54 procent av antalet röster i Bolaget.