2016-07-01 kl. 08.00Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Hancap AB (publ) den 30 juni 2016

Årsstämman 2016 i Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) hölls den 30 juni 2016 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Hancap samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att av till årsstämmans förfogande stående medel 158 417 083 kronor, högst 50 124 998 kronor skulle utdelas kvartalsvis med 0,875 kronor per preferensaktie av serie A, högst 3,50 kronor, som för tillfället är utgivna i Bolaget samt för tillkommande preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras eller tillkomma genom omvandling av aktier. Av det till årsstämmans förfogande stående medel 158 417 083 kronor kommer därmed minst 108 292 085 kronor att balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

Beslutades vidare att arvode till envar icke anställd styrelseledamot skulle utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Rickard Backlund, Tonny Nielsen och Frank Teneberg. Rickard Backlund omvaldes som styrelseordförande. Torgny Wikström som ny suppleant. Auktoriserade revisorn Per-Arne Petersson omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Emission av teckningsoptioner

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om nyemission av högst 3 000 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 3 000 000 kronor. Teckningsoptionernamedför rätt till nyteckning av preferensaktier av serie A i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets helägda dotterbolag, Connex Aktiebolag, org. nr. 556542 7134 (”Dotterbolaget”). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsoption som tecknats av Dotterbolaget får vidareöverlåtas vid ett eller flera tillfällen till personer som är anställda i Bolaget eller koncernen samt till styrelseledamöter i Bolagets dotterföretag (dock inte till sådana styrelseledamöter i dotterföretag som även är styrelseledamöter i Bolaget) till ett kontant pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen, varvid enskild anställd eller styrelseledamot i Bolagets dotterföretag kan erhålla högst 500 000 teckningsoptioner. Vid tidpunkten för styrelsens förslag värderas teckningsoptionerna till 1,21 kronor per teckningsoption.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie av serie A i Bolaget till en teckningskurs om 35 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption ska ske under perioden från och med den 1 maj 2018 till och med den 31 maj 2019 eller den tidigare dag som följer av  villkoren för teckningsoptionerna. Omräkning av antalet teckningsoptioner som berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie av serie A och omräkning av teckningskursen följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Bemyndigande för styrelsen om nyemission av preferensaktier av serie A

Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av preferensaktier av serie A, varigenom antalet nya preerensaktier av serie A får öka med högst 5 750 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Bemyndigande för styrelsen om nyemission av konvertibler

Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av konvertibler upp till ett nominellt belopp om högst 200 000 000 kronor med rätt till konvertering av preferensaktier av serie A med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Mer information om Hancap finns tillgänglig på www.hancap.se.

Information

Informationen är sådan som Hancap AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:00 den 1 juli 2016.