2016-06-23 kl. 08.30Regulatorisk

Hancap offentliggör årsredovisning för 2015 och genomför riktad nyemission om 30 MSEK

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed årsredovisningen för 2015 samt genomför riktad nyemission till huvudägaren.

Årsredovisningen för 2015

Koncernens omsättning för helåret 2015 uppgick till cirka 425 MSEK med ett rörelseresultat före värdeförändringar och avskrivningar om cirka 24 MSEK. Koncernens totalresultat belastas av en reservation gällande finansiella tillgångar och skulder om netto -103 MSEK.

Nyemission

I enlighet med bemyndigande från årsstämman 2015 har styrelsen för Hancap beslutat om en riktad nyemission av preferensaktier av serie A om 30 MSEK till Bolagets huvudägare för att stärka det egna kapitalet. Emissionen genomförs till en teckningskurs om 35 SEK per aktie.

Årsredovisningen för 2015 finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.hancap.se.