2016-05-31 kl. 08.30Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Hancap AB (publ)

Aktieägarna i Hancap AB (publ), 556789-7144, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2016 klockan 17.00 i Bolagets lokaler på Montörsgatan 9 i Halmstad.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken torsdagen den 23 juni 2016. Aktieägare som avser delta i årsstämman ombeds vänligen att dessutom  anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 23 juni 2016.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: e-post: oskar.santesson@hancap.se, eller per brev: Hancap AB (publ), Montörsg. 9, 302 62 Halmstad. Vid anmälan uppge gärna namn, person- eller organisationsnummer, stamaktieinnehav respektive preferensaktieinnehav av serie A samt serie B, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman bör sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis skall även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.hancap.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd senast torsdagen den 23 juni 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordföranden vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Information från Bolagets VD.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut dels om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdagar för utdelning.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Bestämmande av:
  (a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; och
  (b) antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 13. Beslut om arvode till styrelse och revisorer.
 14. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisor.
 15. Beslut om emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner (Incitamentsprogram anställda).
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av konvertibler.
 18. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 10: Beslut dels om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdagar för utdelning

Utdelning på utestående preferensaktier av serie A

Styrelsen föreslår att utdelning på preferensaktier av serie A intill årsstämman 2017, skall lämnas kvartalsvis, med 0,875 kronor per preferensaktie av serie A, högst 3,50 kronor. På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB föreslås att kvartalsvis utdelning varannan gång uppgår till 0,88 kronor och varannan gång till 0,87 kronor.

Utbetalning av utdelningen skall vara villkorad av att samtliga villkor i Bolagets utestående obligationslån är uppfyllda och att utbetalning anses försvarlig i enlighet med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 15 september 2016 (0,88 kronor), 15 december 2016 (0,87 kronor), den 15 mars 2017 (0,88 kronor) och den 15 juni 2017 (0,87 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 20 september 2016, den 20 december 2016, den 20 mars 2017 och den 20 juni 2017. Utdelning till innehavare av preferensaktier av serie A uppgår till högst 14 999 999 kronor baserat på 4 285 714 utestående preferensaktier av serie A.

Utdelning på preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av bl.a. preferensaktier av serie A. Under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier av serie A under tiden fram till årsstämman 2017, föreslår styrelsen att utdelning på samtliga nya preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet – sammanlagt högst 5 750 000 preferensaktier av serie A – intill årsstämman 2017 skall lämnas kvartalsvis med 0,875 kronor, högst 3,50 kronor, från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning.

Utbetalning av utdelningen skall vara villkorad av att samtliga villkor i Bolagets utestående obligationslån är uppfyllda och att utbetalning anses försvarlig i enlighet med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 15 september 2016 (0,88 kronor), 15 december 2016 (0,87 kronor), den 15 mars 2017 (0,88 kronor) och den 15 juni 2017 (0,87 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 20 september 2016, den 20 december 2016, den 20 mars 2017 och den 20 juni 2017.

Första gången utbetalning av utdelning på de preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter det att respektive preferensaktier av serie A har registrerats vid Bolagsverket.

Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet kommer utdelning på preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet högst uppgå till 20 125 000 kronor.

Utdelning på preferensaktier av serie A som kan tillkomma till följd av omvandling av preferensaktier av serie B

Enligt bolagsordningen äger styrelsen rätt att påkalla att preferensaktier av serie B skall omvandlas till preferensaktier av serie A. Under förutsättning att preferensaktier av serie B omvandlas till preferensaktier av serie A, under tiden fram till årsstämman 2017, föreslår styrelsen att utdelning på samtliga nya preferensaktier av serie A som kan komma att tillkomma till följd av omvandling – sammanlagt högst 4 285 714 preferensaktier av serie A – intill årsstämman 2017 skall lämnas kvartalsvis med 0,875 kronor, dock högst 3,50 kronor, från och med den dag de omvandlade preferensaktierna av serie A blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning.

Utbetalning av utdelningen skall vara villkorad av att samtliga villkor i Bolagets utestående obligationslån är uppfyllda och att utbetalning anses försvarlig i enlighet med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 15 september 2016 (0,88 kronor), 15 december 2016 (0,87 kronor), den 15 mars 2017 (0,88 kronor) och den 15 juni 2017 (0,87 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 20 september 2016, den 20 december 2016, den 20 mars 2017 och den 20 juni 2017

Första gången utbetalning av utdelning på de preferensaktier av serie A som kan tillkomma till följd av omvandling kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter det att respektive omvandlade preferensaktier av serie A har registrerats vid Bolagsverket.

Vid ett maximalt påkallande av omvandling av preferensaktier av serie B till preferensaktier av serie A kan utdelning högst komma att uppgå till 14 999 999 kronor.

Utdelning på utestående preferensaktier av serie B och stamaktier

Styrelsen föreslår vidare, enlighet med bolagets bolagsordning 10 § sjunde stycket, att ingen utdelning lämnas såvitt avser preferensaktier av serie B. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas avseende stamaktier.

Återstående medel efter utdelning i) på utestående preferensaktier av serie A; ii) vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras; samt iii) preferensaktier av serie A som kan tillkomma till följd av omvandling av preferensaktier av serie B balanseras i ny räkning.

Punkterna 12-14: Bestämmande av (a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och (b) antalet revisorer och revisorssuppleanter, samt beslut om arvode till styrelse och revisor samt val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisor

Bolagets största aktieägare som representerar 90,01 procent av kapitalet och 98,71 procent av rösterna
har lämnat följande förslag avseende punkterna 12-14:

Punkt 15: Beslut om emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner (Incitamentsprogram anställda)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 3 000 000 kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av preferensaktier av serie A i bolaget. För emissionen skall följande villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets helägda dotterbolag, Connex Aktiebolag, org. nr. 556542-7134 (”Dotterbolaget”).

Teckningsoption som tecknats av Dotterbolaget får vidareöverlåtas vid ett eller flera tillfällen till personer som är anställda i Bolaget eller koncernen samt till styrelseledamöter i Bolagets dotterföretag (dock inte till sådana styrelseledamöter i dotterföretag som även är styrelseledamöter i Bolaget) till ett kontant pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen, varvid enskild anställd eller styrelseledamot i Bolagets dotterföretag kan erhålla högst 500 000 teckningsoptioner. Vid tidpunkten för styrelsens förslag värderas teckningsoptionerna till 1,21 kronor per teckningsoption.

Anställda är inte garanterade att erhålla teckningsoptioner. Vid överanmälan av anställda skall i första hand överlåtelse ske pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som anmälan avser och därefter enligt lottning. Styrelsen kommer verka för att Dotterbolagets styrelse överlåter teckningsoptioner enligt nyss nämnda principer.

Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 3 juli 2016 på särskild teckningslista. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie av serie A i Bolaget till en teckningskurs om 35 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption skall ske under perioden från och med den 1 maj 2018 till och med den 31 maj 2019 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Omräkning av antalet teckningsoptioner som berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie av serie A och omräkning av teckningskursen följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Ny preferensaktie av serie A som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien har registrerats vid Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB.

Aktie som tecknas med utnyttjande av teckningsoption kommer att omfattas av inlösenförbehåll. Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att skapa möjligheter för Hancap-koncernen att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare, dels att genom erbjudande om ett långsiktigt ägandeengagemang hos medarbetarna stimulera medarbetarna till ett ökat intresse för verksamheten, dess resultatutveckling och öka känslan av samhörighet med Hancap-koncernen. och Bolagets aktieägare.

Det föreslås även att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets rätt till vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt beslutet.

Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Tidigare incitamentsprogram, utspädning och effekter på viktiga nyckeltal

Bolaget har inga befintliga incitamentsprogram.

Emissionen av högst 3 000 000 teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om ca 8,09 % av Bolagets aktiekapital och 1,13 %av rösterna i Bolaget efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet befintliga aktier. Emissionen förväntas inte ha några materiella effekter på viktiga nyckeltal.

Kostnader

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av emissionen eller senare överlåtelser. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna.

Förslagets beredning

Förslaget till emission av teckningsoptioner har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Punkt 16: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av preferensaktier av serie A inom ramen för gällande bolagsordning. Preferensaktier av serie A får emitteras till ett högsta antal om 5 750 000 aktier. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 17: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av konvertibler upp till ett nominellt belopp om högst 200 000 000 kronor med rätt till konvertering av preferensaktier av serie A inom ramen för gällande bolagsordning. Styrelsen föreslår vidare att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 15 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman, då emissionerna riktar sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

För giltigt beslut enligt punkterna 16 och 17 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 34 071 428 aktier och 263 571 428 röster fördelade på 25 500 000 stamaktier medförande 255 000 000 röster, 4 285 714 preferensaktier av serie A medförande 4 285 714 röster och 4 285 714 preferensaktier av serie B medförande 4 285 714 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman. Beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två (2) veckor före årsstämman. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.hancap.se under samma perioder. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och e-postadress eller postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

____________________________________
Halmstad i maj 2016
Hancap AB (publ)
Styrelsen