2016-03-31 kl. 08.30Regulatorisk

Hancap AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2015, uppdaterar princip för och lämnar prognos samt lämnar information om pågående förvärv

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2015, uppdaterar princip för och lämnar prognos samt ger uppdaterad information gällande pågående förvärv.

Bokslutskommunikén i sammandrag

Sammanfattning andra halvåret 2015

Sammanfattning helåret 2015

* Resultatet belastats av omfattande förvärvsrelaterade finansiella engångskostnader om cirka 24 Mkr för helåret 2015.

Väsentliga händelser efter utgången av 2015

Under första kvartalet 2016 refinansierades en tidigare upptagen kortfristig finansiering med en ny kortfristig finansiering om 40 Mkr.

Prognos

Hancap har tidigare lämnat prognos för innevarande räkenskapsår samt följande räkenskapsår på omsättnings- och EBIDTA-nivå men ändrar den principen i enlighet med denna bokslutskommuniké. Från och med nu avges endast prognos för pågående räkenskapsår på omsättnings- och EBITDA-nivå.

Hancap uppskattar att den nuvarande verksamheten kommer att omsätta över 500 Mkr under 2016 med en EBITDA-marginal mellan 8-10%. Vid eventuellt slutförande av det närmast planerade förvärvet förväntas Hancaps totala omsättning uppgå till cirka 1 000 Mkr med en EBITDA-marginal om cirka 8-10 % på helårsbasis.

Information om pågående förvärv

Under 2015 upptogs en kortsiktig finansieringslösning för att genomföra ett större förvärv. På grund av en utdragen process har förvärvet ännu inte kunnat genomföras vilket har påverkat Hancaps resultat negativt till följd av omfattande finansiella engångskostnader. Hancap bedömer att det fortfarande finns goda möjligheter att fullfölja det tidigare kommunicerade förvärvet men planerar att genomföra ett annat strategiskt förvärv närmare i tiden varför fokus nu ligger på att slutföra det. Bolaget avser att offentliggöra mer information så snart bindande avtal har ingåtts.