2015-06-30 kl. 08.30Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Hancap AB (publ) den 30 juni 2015

Vid den ordinarie årsstämman i Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) som hölls den 30 juni 2015 beslutades följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernen och beslutade att utdelning skulle utgå till aktieägarna enligt styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter utsågs Richard Backlund, Tonny Nielsen samt Frank Teneberg. Till revisor utsågs Per-Arne Pettersson från Deloitte.

Arvodering

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 SEK till styrelseordförande samt 150 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om ändring i bolagsordningen enligt styrelsens förslag i kallelsen.

Bemyndigande för styrelsen om nyemission

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt styrelsens förslag i kallelsen.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691, 102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 5030 1550
www.mangold.se