2015-06-09 kl. 08.30Regulatorisk

HANCAP AB (PUBL): Offentliggörande av årsredovisning 2014 samt ändring av förslag till beslut om utdelning på årsstämma 2015

Årsredovisningen avseende 2014 finns nu tillgänglig för nedladdning på Hancap AB:s (”Hancap” eller ”Bolaget”) hemsida, www.hancap.se. Årsredovisningen distribueras per post i mitten av juni till de aktieägare som efterfrågar den.

Hancaps årsstämma kommer att hållas den 30 juni 2015 kl 14.00 i Hancaps lokaler på Montörsgatan 9 i Halmstad. Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 2 juni 2015 och innehöll även ett förslag till beslut om utdelning enligt kallelsens punkt 9. Styrelsen har nu beslutat att revidera sitt förslag till beslut i syfte att även inkludera ett bemyndigande avseende beslut om utdelning för preferensaktier av serie A som kan tillkomma, fram till årsstämman 2016, till följd av att preferensaktier av serie B omvandlas till preferensaktier av serie A. Det reviderade förslaget till utdelning enligt kallelsens punkt 9 framgår nedan i sin helhet:

Punkt 9: Beslut dels om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, dels angående avstämningsdagar för utdelning

Utdelning på utestående preferensaktier av serie A

Förutsatt att stämman antar styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i punkt 15 (”Ändringen”), föreslår styrelsen att utdelning på preferensaktier serie A intill årsstämman 2016, i enlighet därmed, ska lämnas kvartalsvis, med 0,875 kronor per preferensaktie av serie A, dock högst 3,50 kronor. På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB föreslås att kvartalsvis utdelning varannan gång uppgår till 0,88 kronor och varannan gång till 0,87 kronor.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 15 september 2015 (0,88 kronor), 15 december 2015 (0,87 kronor), den 15 mars 2016 (0,88 kronor) och den 15 juni 2016 (0,87 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 18 september 2015, den 18 december 2015, den 18 mars 2016 och den 20 juni 2016. Utdelning till innehavare av preferensaktier av serie A uppgår till högst 14 999 999 kronor baserat på 4 285 714 utestående preferensaktier av serie A.

Därtill föreslår styrelsen, förutsatt att beslutar om Ändringen och baserat på att Bolaget den 24 mars 2015 kommunicerat att rätt till utdelning ska beräknas från och med den 1 april 2015, att utdelning ska ske om ytterligare 0,723 kronor (avrundas till 0,73 kronor på grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB) per preferensaktie om serie A (”Initial Utdelning”). Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 2 juli 2015. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 7 juli 2015. Initial Utdelning till innehavare av preferensaktier av serie A uppgår till högst 3 128 571,22 kronor baserat på 4 285 714 utestående preferensaktier av serie A.

Utdelning på preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras

Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av bl.a. preferensaktier av serie A. Under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier av serie A under tiden fram till årsstämman 2016, föreslår styrelsen att utdelning på samtliga nya preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet – sammanlagt högst 5 750 000 preferensaktier av serie A – intill årsstämman 2016 ska lämnas kvartalsvis med 0,875 kronor, dock högst 3,50 kronor, från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 15 september 2015 (0,88 kronor), 15 december 2015 (0,87 kronor), den 15 mars 2016 (0,88 kronor) och den 15 juni 2016 (0,87 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 18 september 2015, den 18 december 2015, den 18 mars 2016 och den 20 juni 2016.
Första gången utbetalning av utdelning på de preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter det att respektive preferensaktier av serie A har registrerats vid Bolagsverket.

Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet kommer utdelning på preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet högst uppg å till 20 125 000 kronor.

Utdelning på preferensaktier av serie A som kan tillkomma till följd av omvandling av preferensaktier av serie B

Enligt bolagsordningen äger styrelsen rätt att påkalla att preferensaktier av serie B ska omvandlas till preferensaktier av serie A. Under förutsättning att preferensaktier av serie B omvandlas till preferensaktier av serie A, under tiden fram till årsstämman 2016, föreslår styrelsen att utdelning på samtliga nya preferensaktier av serie A som kan komma att tillkomma till följd av omvandling – sammanlagt högst 4 285 714 preferensaktier av serie A – intill årsstämman 2016 ska lämnas kvartalsvis med 0,875 kronor, dock högst 3,50 kronor, från och med den dag de omvandlade preferensaktierna av serie A blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 15 september 2015 (0,88 kronor), 15 december 2015 (0,87 kronor), den 15 mars 2016 (0,88 kronor) och den 15 juni 2016 (0,87 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 18 september 2015, den 18 december 2015, den 18 mars 2016 och den 20 juni 2016. Första gången utbetalning av utdelning på de preferensaktier av serie A som kan tillkomma till följd av omvandling kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter det att respektive omvandlade preferensaktier av serie A har registrerats vid Bolagsverket.

Vid ett maximalt påkallande av omvandling av preferensaktier av serie B till preferensaktier av serie A kan utdelning högst komma att uppgå till 14 999 999 kronor.

Utdelning på utestående preferensaktier av serie B och stamaktier

Styrelsen föreslår vidare, enlighet med bolagets bolagsordning 10 § sjunde stycket, att ingen utdelning lämnas såvitt avser preferensaktier av serie B. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas avseende stamaktier.

Återstående medel efter utdelning i) på utestående preferensaktier av serie A; ii) vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras; samt iii) preferensaktier av serie A som kan tillkomma till följd av omvandling av preferensaktier av serie B – minst 235 350 137 kronor – balanseras i ny räkning.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 102 15
Stockholm
+46 (8) 503 015 50
www.mangold.se