2015-06-01 kl. 08.30Regulatorisk

Kallelse till årsstämma för Hancap AB (publ)

Aktieägarna i Hancap AB (publ), 556789-7144, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2015 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Montörsgatan 9 i Halmstad.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2015, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 24 juni 2015.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: e-post: oskar.santesson@hancap.se, eller per brev: Hancap AB (publ), Montörsg. 9, 302 62 Halmstad. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, stamaktieinnehav respektive preferensaktieinnehav av serie A samt serie B, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis skall även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär och
anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.hancap.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd senast onsdagen den 24 juni 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordföranden vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Information från Bolagets VD.
 8. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse för 2014 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 10. Beslut dels om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdagar för utdelning.
 11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Bestämmande av:
  (a) Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av stämman.
  (b) Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av stämman.
 13. Beslut om arvode till styrelse och revisorer.
 14. Val av styrelse, revisor och i förekommande fall styrelsesuppleanter, revisor och eventuella revisorssuppleanter.
 15. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningens 10 § tredje stycket.
 16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
 17. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 9: Beslut dels om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, dels angående avstämningsdagar för utdelning

Utdelning på utestående preferensaktier av serie A

Förutsatt att stämman antar styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i punkt 15 (”Ändringen”), föreslår styrelsen att utdelning på preferensaktier serie A intill årsstämman 2016, i enlighet därmed, ska lämnas kvartalsvis, med 0,875 kronor per preferensaktie av serie A, dock högst 3,50 kronor. På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB föreslås att kvartalsvis utdelning varannan gång uppgår till 0,88 kronor och varannan gång till 0,87 kronor.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 15 september 2015 (0,88 kronor), 15 december 2015 (0,87 kronor), den 15 mars 2016 (0,88 kronor) och den 15 juni 2016 (0,87 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 18 september 2015, den 18 december 2015, den 18 mars 2016 och den 20 juni 2016. Utdelning till innehavare av preferensaktier av serie A uppgår till högst 14 999 999 kronor baserat på 4 285 714 utestående preferensaktier av serie A.

Därtill föreslår styrelsen, förutsatt att beslutar om Ändringen och baserat på att Bolaget den 24 mars 2015 kommunicerat att rätt till utdelning ska beräknas från och med den 1 april 2015, att utdelning ska ske om ytterligare 0,723 kronor (avrundas till 0,73 kronor på grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB) per preferensaktie om serie A (”Initial Utdelning”). Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 2 juli 2015. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 7 juli 2015. Initial Utdelning till innehavare av preferensaktier av serie A uppgår till högst 3 128 571,22 kronor baserat på 4 285 714 utestående preferensaktier av serie A.

Utdelning på preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras

Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av bl.a. preferensaktier av serie A. Under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier av serie A under tiden fram till årsstämman 2016, föreslår styrelsen att utdelning på samtliga nya preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet – sammanlagt högst 5 750 000 preferensaktier av serie A – intill årsstämman 2016 ska lämnas kvartalsvis med 0,875 kronor, dock högst 3,50 kronor, från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 15 september 2015 (0,88 kronor), 15 december 2015 (0,87 kronor), den 15 mars 2016 (0,88 kronor) och den 15 juni 2016 (0,87 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 18 september 2015, den 18 december 2015, den 18 mars 2016 och den 20 juni 2016.

Första gången utbetalning av utdelning på de preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter det att respektive preferensaktier av serie A har registrerats vid Bolagsverket.

Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet kommer utdelning på preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet högst uppgå till 20 125 000 kronor.

Utdelning på utestående preferensaktier av serie B och stamaktier

Styrelsen föreslår vidare, enlighet med bolagets bolagsordning 10 § sjunde stycket, att ingen utdelning lämnas såvitt avser preferensaktier av serie B. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas avseende stamaktier.

Återstående medel efter utdelning på utestående preferensaktier av serie A och, vid fullt utnyttjande av  emyndigandet, preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras, minst 250 350 136 kronor, balanseras i ny räkning.

Punkterna 12-14: Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna; val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, val av revisorer och eventuell/a revisorssuppleant/er

Bolagets största aktieägare som representerar 98,1 procent av kapitalet och 99,8 procent av rösterna har lämnat följande förslag avseende punkterna 12-14 att:

Punkt 15: Beslut om ändring av bolagsordningens 10 § tredje stycket

Den befintliga bolagsordningens 10 § tredje stycket lyder som följer:

”Utbetalning av utdelning på Preferensaktier serie A skall göras kvartalsvis med ett belopp om 0,875 kronor per Preferensaktie serie A och det första utdelningsgrundande kvartalet inleds den 16 september 2015. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna skall vara 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december varje år. För det fall sådan dag ej är bankdag, d.v.s. dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag, skall avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.”

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 10 § tredje stycke ändras och ges följande lydelse:

”Utbetalning av utdelning på Preferensaktier serie A skall göras kvartalsvis med ett belopp om 0,875 kronor per Preferensaktie serie A och det första utdelningsgrundande kvartalet inleds den 16 juni 2015. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna skall vara 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december varje år. För det fall sådan dag ej är bankdag, d.v.s. dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag, skall avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.”

Punkt 16: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission preferensaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B. Preferensaktier av Serie B får emitteras inom ramen för gällande bolagsordning.
Preferensaktier av serie A får emitteras till ett högsta antal om 5 750 000. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet
hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkt 15 krävs att beslutet har biträtts av samtliga närvarande stamaktieägare och ägare av preferensaktie av serie B och att sådana ägare representerar minst 90 procent av samtliga utestående stamaktier respektive preferensaktier av serie B. För giltigt beslut enligt punkt 16 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 34 071 428 aktier och 263 571 428 röster fördelade på 25 500 000 stamaktier medförande 255 000 000 röster, 4 285 714 preferensaktier av serie A medförande 4 285 714 röster och 4 285 714 preferensaktier av serie B medförande 4 285 714 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 samt beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget i deras lokaler på Montörsg. 9 i Halmstad och på Bolagets hemsida, www.hancap.se senast tre veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

____________________________________
Halmstad i maj 2015
Hancap AB (publ)
Styrelsen