2015-04-29 kl. 08.30Regulatorisk

Hancap AB (publ) ändrar upplägg för publicering av prognos och ger uppdaterad prognos

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) ändrar upplägget för vad som ingår i Bolagets prognos till att endast omfatta omsättning och EBITDA samt offentliggör prognos efter förvärvet av Mistral Gruppen AB.

Hancaps prognos kommer framöver endast att omfatta omsättning och EBITDA-marginal (resultat före av- och nedskrivningar, finansiella poster och skatter) för innevarande år och näst följande räkenskapsår. Nedan följer uppdaterad prognos för Hancap för det fulla räkenskapsåret 2015 samt 2016. Prognosen upprättas nu och framöver genom konsolidering av Bolagets räkenskaper och de bolag som förvärvats för att eliminera koncerninterna poster. Prognosen har ej granskats av revisor.

(MSEK) 2015 2016
Omsättning 400-425 450-475
EBITDA-marginal 7,5% 10,0%

”Orderingången under första kvartalet 2015 har hittills varit god. De fortsatta utsikterna på Hancaps marknader för 2015 bedöms vara gynnsamma. Det i kombination med att de synergier vi ska uppnå genom de senaste förvärven, som genomförts under 2014 och 2015, ska börja ge resultat gör att styrelsen bedömer att nettoomsättningen under 2015 kommer att hamna i intervallet 400-425 MSEK med en EBITDA-marginal före eventuella förvärvskostnader på cirka 7,5 %.”

– Peter Kristiansen, CFO

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 5030 1550
www.mangold.se