2015-04-23 kl. 08.30Regulatorisk

Hancap AB (publ) planerar ett större förvärv och en kapitalanskaffning

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) planerar att genomföra ett större förvärv av en icke namngiven part (”Målbolaget”) som kommer att öka Bolagets omsättning väsentligt. Förvärvet är villkorat till att finansiering säkerställs.

Kort om Målbolaget

Kort om den planerade kapitalanskaffningen

Bakgrund och motiv

Hancap är ett svenskt holdingbolag med en tydlig förvärvsstrategi där flertalet förvärv har genomförts sedan grundandet 2011. Bolaget planerar nu att ta ett väsentligt steg framåt genom att förvärva Målbolaget och därmed skapa en ny division i Bolaget. Genom utnyttjandet av den finansiella tillgång om 125 MSEK Bolaget har i balansräkningen planerar nu Bolaget att slutföra förvärvet av Målbolaget. För genomförandet av förvärvet avser Bolaget att uppta en kortsiktig skuldfinansiering samt därefter genomföra Erbjudandet. Emissionen och den kortsiktiga skuldfinansieringen ska tillsammans möjliggöra genomförandet av förvärvet. Erbjudandet skall stärka Bolagets eget kapital i relation till den kortfristiga skuldfinansieringen som genomförs.

Preliminär tidsplan

Maj Förvärvet av Målbolaget slutförs under förutsättningen att den kortsiktiga lånefinansieringen har slutförts
30 juni Årsstämman bemyndigar styrelsen att genomföra Erbjudandet
September Teckningsperiod för Erbjudandet

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget.

Kompletterande information

Kompletterande information om förvärvet beräknas ske i maj.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 5030 1550
www.mangold.se