2015-03-24 kl. 08.30Regulatorisk

Hancap AB (publ) föreslår ändrad startdag för utdelning för preferensaktier av serie A till den 1 april 2015.

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) föreslår att beräkningsperioden för utdelning för preferensaktier av serie A tidigareläggs till att börja den 1 april 2015.

Villkoren för det pågående erbjudandet bestående av en försäljning av 650 000 befintliga preferensaktier av serie A (”Erbjudandet”) föreslås ändras till att utdelningen beräknas från och med den 1 april 2015, istället för, som tidigare, den 16 september 2015.

Förslaget kommer att behandlas på Bolagets årsstämma den 30 juni 2015.

Då den föreslagna förändringen påverkar det pågående Erbjudandets villkor skall det informationsmemorandum och marknadsföringsbroschyr som finns tillgängliga läsas tillsammans med detta pressmeddelande.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se