2015-03-11 kl. 08.30Regulatorisk

Hancap AB (publ) avser notera preferensaktier av serie A på Nasdaq First North och offentliggör prognos för åren 2014– 2016

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av försäljning av delar av moderbolaget Hansen Capital SA:s preferensaktier av serie A i Hancap (”Erbjudandet”). Informationsmemorandumet innehåller en resultatprognos för åren 2014 – 2016. Bolaget har inte tidigare avgett någon prognos.

Inför den planerade noteringen på Nasdaq First North genomförs en försäljning av 650 000 befintliga preferensaktier av serie A. Säljare av aktierna är Hansen Capital SA. Bakgrunden till försäljningen av preferensaktierna av serie A är att uppnå det spridningskrav som Nasdaq ställer på bolag inför upptagande till handel på First North. Priset uppgår till 35 SEK per preferensaktie, vilket innebär att försäljningsvärdet uppgår till maximalt 22,75 MSEK. Anmälan om deltagande i Erbjudandet ska ske under perioden 12 mars – 25 mars 2015.

Resultatprognos

I anslutning till informationsmemorandumet avger Hancap en resultatprognos. Bolaget har inte tidigare avgett någon prognos. På sid 19 i informationsmemorandumet, under ”Prognos” framgår följande:

Prognosen för helåret 2014 är baserad på preliminära utfall för de sex sista månaderna under året. Prognosen för 2015 är baserad på Bolagets uppskattningar om framtiden inklusive de dotterbolag som förvärvats i december 2014. Posterna under 2013 har även justerats för extraordinära engångsposter för att vara jämförbara med de framtida uppskattningarna.

Bolagets uppskattningar för 2015 är baserade på de underliggande koncernbolagens fristående budgetar som i sin tur huvudsakligen bygger på de senaste orderböckerna och marknadsutsikterna för respektive segment. De positiva utsikterna för 2015 hänför sig till flertalet faktorer såsom förbättrad konkurrenssituation gällande export på grund av fördelaktigare valutakurser, regulatoriska förändringar som påverkar marknadsläget positivt och starka orderböcker för ingången av 2015.

Som resultatprognosen nedan påvisar så uppskattar Bolaget att overheadkostnaderna i relation till omsättningen kommer att minska genom konsolidering av försäljningskanaler, administration och liknande.

(MSEK) 2016P 2015P 2014E 2013
Omsättning 424,1 371,6 290,3 219,1
Bruttoresultat 153,7 127,7 107,8 88,7
Totala overheadkostnader -108,2 -98,4 -90,5 -74,9
EBITDA 45,6 29,4 17,3 13,7
Bruttomarginal 36,3% 34,4% 37,1% 40,5%
Overhead i procent av omsättning 25,5% 26,5% 31,2% 34,2%
EBITDA-marginal  10,8% 7,9% 6,0% 6,3%

Finansiell och legal rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i transaktionen.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se