2014-08-29 kl. 08.30Regulatorisk

Hancap AB (publ): Halvårsrapport januari – juni 2014

Nettoomsättningen uppgick till 94 Mkr (105). Justerat för omsättning i koncernbolag som inkluderades 2013 men ej ingår i halvårsresultatet så är det en omsättningsminskning med 4 Mkr.

EBITDA uppgick till 0 Mkr (1). EBITDA för första halvåret är normalt lägre än andra då det påverkas av låg omsättning från vintersäsongen.
Per 30 juni 2014 (31 dec 2013) uppgick det egna kapitalet till 310 Mkr (340) vilket motsvarar en soliditet om 67 procent (69).

Kommande informationstillfällen

Bokslutskommuniké 2014 31 mars 2015

Halvårsrapporten kommer vara tillgänglig på Bolagets hemsida www.hancap.se.