2014-06-27 kl. 08.30Regulatorisk

Kommuniké från årstämma i Hancap AB (publ) den 27 juni 2014

Vinstdisposition

Årstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att till stämman förfogande stående medel överföres i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter utsågs Richard Backlund (ordförande), Tonny Nielsen samt Per Helander. Till revisor utsågs Per-Arne Pettersson från Deloitte

Arvodering

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 229 985 SEK till Richard Backlund samt 134 000 SEK till Tonny Nielsen. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

Om Hancap AB

Hancap AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som äger företagen inom Santex-gruppen bestående av Santex AB, Santex System AB och Westcoast Windows AB. Santex-gruppen har med Sverige som bas sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. De mest framträdande varumärkena är Westcoast Windows och Santex Uterum. Hancap AB:s obligationer är listade på NASDAQ OMX First North Bond Market. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel: 08-503 01 550.