2014-02-14 kl. 08.30Regulatorisk

Påkallande av skriftligt beslutsförfarande för Hancap AB:s (publ) obligationslån

Stockholm, 14 februari 2014

Hancap AB (publ) (“Bolaget”) har begärt att långivarna i sitt obligationslån av upp till 60.000.000 SEK, 10% 2013/2018 (ISIN SE0005455607) med emissionsdag den 15 november 2013 (”Obligationerna”) godkänner en begäran om ändring av obligationsvillkoren för att tillåta en höjning av lånets maximala belopp samt utöka Bolagets möjlighet till frivillig förtida inlösen av Obligationerna. Vidare har Bolaget begärt att fordringshavarna ger anstånd avseende kravet för när notering av Obligationerna senast ska vara genomförd.

CorpNordic har i egenskap av Agent för långivarna i obligationslånet den 14 februari 2014 på Bolagets begäran påkallat ett skriftligt beslutsförfarande där långivarna kan godkänna eller avslå en begäran från Bolaget. Bolaget begär godkännande för en höjning av lånets maximala belopp från 60 MSEK till 125 MSEK, samt en utökning av Bolagets möjlighet till frivillig inlösen av Obligationerna från emissionsdagen istället för nuvarande reglering som tillåter en inlösen först ett år från och med emissionsdagen. Bolaget begär vidare att fordringshavarna ger anstånd avseende kravet för när notering av Obligationerna på NASDAQ OMX First North Bond Market senast ska vara fullbordad till och med den 31 mars 2014.

Agenten måste ha mottagit röstsedlarna med eventuell tillhörande dokumentation senast klockan 16.00 den 7 mars 2014.

För att kunna rösta för Obligationerna i förfarandet måste man den 7 februari 2014 vara direktregistrerad som innehavare av Obligationerna på ett eget värdepapperskonto (avstämningskonto) hos Euroclear Sweden AB, eller uppvisa ett intyg om sitt innehav av Obligationerna per den 7 februari 2014 från en förvaltare som är registrerad enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument.

Förvaltare enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument kan även rösta för sina kunders räkning i eget namn. Långivare som har förvaltarregistrerade obligationer bör kontrollera med sina förvaltare om de erbjuder tjänsten att rösta för långivarnas räkning och hur de i sådana fall tar emot instruktioner om röstning.

Den formella kallelsen till beslutsförfarandet har skickats med post den 14 februari 2014 till direktregistrerade innehavare samt registrerade förvaltare, i enlighet med villkoren för Obligationerna.

Kallelsen innehåller mer information om Bolagets begäran om villkorsändring, deltagande och röstning och kan laddas ner på Agentens hemsida: www.corpnordic.com.